باد از زبان برگ، برگ از زبان باد

نمایشگاه پاریس – گالری ۲۱